Tag: اقتدار و اتوریته

یادداشت‌های پایان قرن (۸)

زهره روحی , June 2nd, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) بدین ترتیب اقتدار دولت در جوامع اروپایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۵)

زهره روحی , May 12th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۲. آرنت و پرسش از اُتوریته مقدمه در بحث حاضر به استقبال طرح مسئله آرنت در خصوص «چیستیِ اتوریته» می‌رویم. اما از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۴)

زهره روحی , May 5th, 2021


فصل اول : اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۱. هویت در فرهنگ و زندگی روزمره (ادامه از قبل) باری، از نگاه ناصر فکوهی، فقدان حوزه‌‌های آموزش و پرورشِ”شخصیت انسانیِ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ