Tag: انسان شناسی زبان شناختی

چشم اندازهای اجتماعی ذهن: گامی به سوی جامعه شناسی شناختی

لیلا اردبیلی , May 30th, 2021


دو نقطه عطف مهم در تاریخ علوم انسانی که باعث ابداع ترکیباتی مانند جامعه‌شناسی شناختی شده است چرخش شناختی[۱] و چرخش فرهنگی[۲] هستند. بسترهای ایجاد چرخش اول را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

رابطه احساسات و زبان مادری

لیلا اردبیلی , May 23rd, 2021


یکی از حوزه‌های تحقیقاتی که در چند دهه اخیر با اقبال گسترده‌ای مواجه بوده است مربوط به حوزه ارتباط میان شناخت و عواطف است. به بیان ساده شناخت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ