Tag: جامعه پزشکی

درمانکاوی در کاشان و تهران

, August 16th, 2021


همراهیِ دمِ درد*: درمانکاوی در کاشان و تهران از بدحادثه و طنز روزگار، بیمارستان اصولا با موجودات منحوس، ریز و نامریی و میکروسکوپی، پدیدار میشود و موجودیت می…


→انسان‌شناسی و فرهنگ