Tag: دیالکتیک و ساختار

یادداشت‌های پایان قرن (۱۵)

زهره روحی , July 28th, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۲. هرمنوتیکِ دیلتای: بیان رابطه انسان در زندگی (ادامه از قبل) از نظر دیلتای هنگام مطالعه تاریخ برای پرهیز از نگرش‌های جزمی،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ