Tag: سینماداری

درگیری سینماهای تهران و نیروهای حاکمیتی در دهه ۱۳۴۰

, October 9th, 2021


گزارشی از درگیری سینماهای تهران و نیروهای حاکمیتی در دهه ۱۳۴۰ براساس بازنمایی آن در اخبار روزنامه اطلاعات ماجرای راه‌اندازی کارزار ضدگرانفروشی علیه بازار در دهه ۱۳۴۰ برای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ