Tag: شهر و جنسیت

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۵)

نفیسه ایمانی , June 9th, 2021


۲- هویت جنسی-جنسیتی در تعریف هویت، به ویژه در معنای اجتماعی آن، باید به سه موضوع مهم توجه نمود. اول اینکه هویت به معنی تعریف از خود مفهومی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ