Tag: مترو شهری

بوطیقای شهر (۱۱۴)

ناصر فکوهی , July 24th, 2021


پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه مترو بدیهی است که اتوبوس، در مقایسه با مترو، لوکس و تجملی است؛ مترو مستلزم بالا و پایین رفتن از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ