Tag: مخاطرات محیطی

پژوهشی کیفی در فقر فرهنگ ریسک و مخاطرات محیطی(شهر تهران)

حمید رزاقی , July 20th, 2022


مقدمه طی چند دهۀ اخیر با تشدید فرآیند جهانی شدن، جوامع و کشورها در شرایطی قرار گرفته‌اند که هر چه بیشتر به سمت عدم قطعیت‌ها و بحران‌های غیر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مهارت های زندگی لازمه زیست شهری و مواجهه با مخاطرات محیطی و اجتماعی

حمید رزاقی , June 26th, 2021


زیستن و زندگی کردن همواره آسان نیست، به ویژه آن که در بسیاری از جوامع شهری شدۀ امروز  اغلب شهروندان با انواعی از چالش ها و مسایل فردی،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ