Tag: مدرنیزاسیون

خیابان و مدرنیته

ناصر فکوهی , June 23rd, 2021


پیدایش نظم، شهر و تمدن از لحاظ تاریخی تقریبا همزمان و هم‌معنا بوده‌اند. بابراین امری تصادفی نیست که ساختارهای این فرایند را هم در زبان هم در ساختارهای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

استعمار؛ برسازنده هویت‌های ساختگی یا نوپدید

وب گاه , June 21st, 2021


پارسا حبیبی‌فرد پیشتر هرگاه سخن از نارسایی‌های سیاسی فرهنگی و اجتماعی به میان می‌آمد مسائل ذیل شکاف سنت و مدرنیته صورت‌بندی می‌شد. متفکران به سه دسته عمده غرب‌گرا،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

دو لوکوربوزیه؛ از پرومِتِـئوس تا اورفئوس

آرش بصیرت , November 10th, 2020


دو لوکوربوزیه؛ از باستان شناسی اینده تا باستان شناسی خود، از پرومِتِـئوس تا اورفئوس برایند تمام این گزاره ارایی ها بر خلاف شبهات پیش امده بیانی پیچیده اما…


→انسان‌شناسی و فرهنگ