Tag: مرگ و حیات شهری

بیماری، پیری و مرگ در جامعۀ امروز

ناصر فکوهی , July 6th, 2021


برخی از جوامع، در برخی از دوره‌های تاریخی خود با تجربۀ مرگ به‌صورت فشرده‌ای روبرو می‌شوند و این تجربه که شکلی کاملاً نابرابر در زمان و مکان، در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ