Tag: مناسبات قدرت

یادداشت‌های پایان قرن (۱۰)

زهره روحی , June 16th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) بنابراین چنانچه دیده می‌شود بوردیو به «جهان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۶)

نفیسه ایمانی , June 16th, 2021


۳- فضا در دیدگاه سازه گرایی مساله نظریه اجتماعی مدرن مبنی بر اهمیت ساختار و عاملیت با در نظر گرفتن جامعه به عنوان یک کلیت فضایی واقعی که از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ