Tag: هرمنوتیک و ساختار

یادداشت‌های پایان قرن (۱۴)

زهره روحی , July 14th, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۲. هرمنوتیکِ دیلتای: بیان رابطه انسان در زندگی ویلهم دیلتای ( ۱۸۳۳ـ۱۹۱۱) یکی از اندیشمندان بزرگ آلمانی است. «دانش هرمنوتیک و مطالعه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۱۳)

زهره روحی , July 7th, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۱. رابطه هرمنوتیک و ساختار (ادامه از قبل) شاید بتوان این‌گونه گفت که معرفت ساختاری مارکس در صدد کشف منطق ساختِ روابط…


→انسان‌شناسی و فرهنگ