Tag: کارل مارکس

یادداشت‌های پایان قرن (۱۳)

زهره روحی , July 7th, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۱. رابطه هرمنوتیک و ساختار (ادامه از قبل) شاید بتوان این‌گونه گفت که معرفت ساختاری مارکس در صدد کشف منطق ساختِ روابط…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

دیدگاه مارکس به جایگاه تاریخی هنر در گروندریسه

محسن حجاریان , June 12th, 2021


گروندریسه نوشته کارل مارکس (۱۸۱۸ – ۱۸۸۳)، یکی از جامع ترین آثار نوشته شده پیرامون تئوری اقتصاد سیاسی است. البته مارکس خود عنوان گروندریسه را به این کتاب…


→انسان‌شناسی و فرهنگ