Tag: حافظ شیرازی

بازتاب ایران باستان در شعر حافظ شیرازی

, September 3rd, 2022


این مطلب در ۷ دی ماه ۱۳۹۸ در همین وبگاه منتشر و اکنون در ۱۲  شهریور ۱۴۰۱ بازنشر می‌شود.   شعر حافظ شیرازی بی‌‌گمان چکیدۀ  روح ایرانی است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ