کمرویی

برگردان آذر اصغریان دهکردی به نظرم کمرویی برایم نقطه ضعفی در دوران مدرسه بود امّا حالا می‌دانم نقطه‌ی قوتم است و به …


→انسان‌شناسی و فرهنگ

افق‌های معنا

افق‌های معنا؛ گذری بر اهمیت «حافظه»، «خاطره» و «قصه‌گویی» در ادبیات انتقادی اگنس هلر از فیلسوفان قرن بیستم است که مطالعات او …


→انسان‌شناسی و فرهنگ