جامعه‌شناسی شوخی

۱-مقدمه شوخی[۱] اساسا یک پدیده اجتماعی[۲] است. لطیفه­ها[۳] و دیگر پاره­گفتارهای[۴] فکاهی، شکلی از ارتباط هستند که معمولا در تعاملات اجتماعی[۵] به …


→انسان‌شناسی و فرهنگ

Middle Ground

[no caption] Clelia Michelini/Getty Images “Middle Ground” is part of the collection Lead Me to Life: Voices of the African Diaspora. Read …


→SAPIENS

Coming Soon: The MultiRepository

This post introduces a new collaborative project coming soon to CASTAC: an archive of online platforms that highlights how researchers have utilized …


→Platypus