حماسه‌های شفاهی در امتداد جاده ابریشم: سنت‌های ترکیِ سین‌کیانگ (۴)

کارل رایخل برگردان بهرنگ نیک‌آئین جهانِ کوچ‌نشینان: حماسه‌های شفاهیِ قزاقی حماسه‌های قزاق‌ها، به‌خصوص حماسه‌های قهرمانانه‌ی آنها، جامعه‌ای قبیله‌ای را بازتاب می‌دهند که …


→انسان‌شناسی و فرهنگ

Zwischen Fremdbild und Selbstbild.

Wertschätzung von Kulturwissenschaftler*innen in Veränderungsprozessen von Julia Koop Als Studentin der Kulturwissenschaft und Bachelorabsolventin habe ich in meinem Leben einige positive, …


→Brotgelehrte

#Review: Animal Intimacies

In her book Animal Intimacies Radhika Govindrajan takes us through a series of human-animal relations in India’s Central Himalayas, the Kumaon division …


→Allegra