تأملاتی دربارۀ روشنفکری در آثار و اندیشه‌های نیما یوشیج

مهرداد گوهری قطعه‌شعرها و آراء نیما یوشیج و پرداختن به خصوصیات و ویژگی‌های روشنفکر در این یادداشت از حیث هنر شعر و از حیث جامعه‌شناختی «روشنفکر» و تلاش…