Tag: رویکرد عمل گرا

سرشت علمی مطالعات زنان (۶)

 رویکردهای ‌میان‌رشته‌ای شناخت و درک ما از رویکردهای میان‌رشته‌ای ناچیز است و به همین دلیل است که همه‌چیز را میان‌رشته‌ای به‌معنای کلی آن می‌دانیم و نمی‌توانیم بین رویکردهای…