Tag: علوم سیاسی و اقتصادی

معرفی و بررسی کتاب پاره های انسان شناسی جنگ و شهادت (بخش دوم)

انسان شناسی جنگ و شهادت، میثم مهدیار و سیروس ذوالفقاری، تهران، سوره مهر، ۱۳۹۸ این کتاب مجموعه مقالاتی است در حوزه فرهنگ شهادت و ایثار با نگاه انسان…

درگیری سینماهای تهران و نیروهای حاکمیتی در دهه ۱۳۴۰

گزارشی از درگیری سینماهای تهران و نیروهای حاکمیتی در دهه ۱۳۴۰ براساس بازنمایی آن در اخبار روزنامه اطلاعات ماجرای راه‌اندازی کارزار ضدگرانفروشی علیه بازار در دهه ۱۳۴۰ برای…

نگاهی به کتاب «کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم»

کتاب کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم نوشته اسلاونکا درواکولیچ روزنامه‌نگار کروات است که به زندگی روزمره مردم به خصوص زنان در اروپای شرقی کمونیستی بعد از…

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۲۸)

افشاگریِ کاسیرر و آرنت از اسطوره های سیاسی ـ ایدئولوژیکیِ «دیستوپیایی» ؛ و وضع موجود ایران و به همین ترتیب، توصیف کاسیرر از وضعیت بحرانی و غیر قابل…

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی(۲۶)

«پسا آرمانشهر» ، و سکونتگاههای «دیستوپیاییِ» نئولیبرالیستی پس از دو جنگ جهانی اول و دوم و تأثیرش بر کل جهان، و آغاز جنگ سرد و پیامدهای دشوار آن،…