Tag: مطالعات شهری

تحلیل الگوهای فضایی زندگی روزمرۀ زنان حومه‌نشین نمونۀ موردی: محلۀ مارلیک در شهر ملارد

زهره دودانگه- زهرا اهری این مقاله قصد دارد توضیح دهد که چگونه زنان حومه‌نشین با محدودیت‌های زندگی در شهر خودشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این رویارویی چگونه در…