Tag: ناخوداگاه

یادداشت‌های پایان قرن (۴۰)

زهره روحی , August 20th, 2022


چهارشنبه فصل پنجم : روانکاوی فروید فروید، فرهنگ و تمدن  مدرنیته چندین نظریه کلیدی دارد که یکی از آن‌ها ‌ فرهنگ از دید زیگموند فروید است. وی در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ