Tag: نظام سرمایه داری

یادداشت‌های پایان قرن ( ۱۲)

زهره روحی , June 30th, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۱. رابطه هرمنوتیک و ساختار (ادامه از قبل) با این حال نظریه لوی ـ استروس نکته قابل تأمل و جالب توجهی دارد….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

معرفی کتاب «انقلاب در قرن بیست و یکم»

مریم رجبی , November 17th, 2020


کریس هارمن نویسنده مارکسیت بریتانیایی،نام آشنایی برای خوانندگان آثار جدی است.کتاب انقلاب در قرن بیست و یکم آخرین کتاب و شاید چکیده ای است از تجربیات و نظرات…


→انسان‌شناسی و فرهنگ