Author:

نگاهی به کتاب انقلاب در نقطه صفر: تولید و بازتولید (کار خانگی) دو ستون اصلی بقای سرمایه‌داری

سیلویا فدریچی نظریه‌پرداز و فعال فمینیست ایتالیایی در کتاب «انقلاب در نقطه صفر؛ کارخانگی، بازتولید و مبارزه فمینیستی» به ارائه نوعی دیدگاه منحصربفرد در خصوص کار خانگی پرداخته…

آرای پروفسور آن کِی‌هیل درباره‌ی فمنیست و زیبایی زنانه

در این نوشتار، به‌نحو مختصر، به ارائه آراء و اندیشه‌های خانم دکتر آن کی‌هیل، دارای درجۀ استادی کامل دانشگاه الون امریکا دربارۀ زیبایی زنانه در دو دیدگاه مختلف…

سکونتگاه‏‌های‌ غیررسمی در ایران: ارزیابی وضعیت بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان

این مظلب در پژوهش‌های انسان‏شناسی ایران سال ۱، شمارۀ ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۵۹- ۳۵ منتشر شده است و اکنون برای بار دوم در انسان‌شناسی و…

پس‌کرانه، شهری شده؟

تصویر: زیرساخت‌های کشاورزی-صنعتی بیابانی، عربستان سعودی، ۲۰۱۲ چاه‌های آب زیرزمینی به مدت چندین دهه از یک سیستم کاملاً مکانیزه و عقلانی پیرامونِ  کاربری اراضی کشاورزی-صنعتی در منظره‌ی بیابانی…

اپرا وینفری و شکوه بدبختی: جستاری در باب فرهنگ عامه‌پسند

معرفی کتاب اپرا وینفری و شکوه بدبختی: جستاری در باب فرهنگ عامه‌پسند[۱] شریل ویلسون[۲] (دانشگاه بورنموث، انگلیس) ایوا ایلوز کتابی در باب برنامه‌های گفت‌وگومحور تلویزیونی به رشته تحریر…