Tag: آداب و رسوم

میراث فرهنگی ناملموس جهانی (۱)

آذر جوادزاده , May 2nd, 2021


برگردان : آذر جوادزاده بیانیه ی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس که در سال ۲۰۰۳ به تصویب یونسکو رسیده، به واقع گشایش پنجره ای است به سوی شناخت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

قلمرو ِ میراث فرهنگی ناملموس

آذر جوادزاده , December 8th, 2020


برگردان: آذر جوادزاده بیانیه‌ی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳ ،یونسکو) پنج قلمرو ِاصلی را برای میراث فرهنگی ناملموس در نظر گرفته است:  سنت های شفاهی(روایی)، بیان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ