Tag: آسیب شناسی زندگی روزمره

دکمه قطع صدا را بزنید!

, September 29th, 2020


دکمه قطع صدا را بزنید: چرا همه سعی در خاموش کردن دنیای خارج دارند؟ [۱] ریچارد گودوین برگردان آذر اصغریان دکمه‌ی قطع صدا در سال ۱۹۵۶ توسط رابرت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ