Tag: آسیب شناسی

پژوهشی کیفی در فقر فرهنگ ریسک و مخاطرات محیطی(شهر تهران)

حمید رزاقی , July 20th, 2022


مقدمه طی چند دهۀ اخیر با تشدید فرآیند جهانی شدن، جوامع و کشورها در شرایطی قرار گرفته‌اند که هر چه بیشتر به سمت عدم قطعیت‌ها و بحران‌های غیر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یک روز در بیمارستان تخصصی چشم تهران

هانیه بختیاری , July 20th, 2022


اتنوگرافی صبح در فضای اطراف بیمارستان تخصصی چشم، مراجعان از خودروی شخصی یا تاکسی­ها پیاده می­شوند؛ برخی با عینکی سیاه برخی هم با پانسمانی سفید و برجسته بر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ