Tag: آپارتاید

نژادپرستی در گردشگری

, September 22nd, 2020


ربکا مان، برگردان امیر هاشمی مقدم سالهاست این نکته آشکار گردیده که هنوز نژادپرستی در گردشگری، امری بسیار رایج است و اینکه گروههای گوناگونی از اقلیتها از کلیشه‌سازی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ