Tag: آکادمی

مناسک سرمایه‌داری در بطنِ نهیلیستیِ آکادمیک

مجتبی لرزنگنه , May 15th, 2020


روزگاری جایگاه هر چیزی در زمان و مکان درست خویش موقعیت مند می گردید. اما امروز در مرکز ثقل ناموقعیت مندی انسانی- اخلاقی، اقتصادی – سیاسی، جغرافیایی –…


→انسان‌شناسی و فرهنگ