Tag: اتوبوس شهری

بوطیقای شهر (۱۰۸)

ناصر فکوهی , May 22nd, 2021


پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه این توصیف اگر پایه و اساسی داشته باشد برای ما نکاتی دربارۀ شاعرانۀ فضای شهری روشن می‌کند. نخست آنکه تصاویر هرگز…


→انسان‌شناسی و فرهنگ