Tag: اتوریته و فرهنگی

یادداشت‌های پایان قرن (۵)

زهره روحی , May 12th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۲. آرنت و پرسش از اُتوریته مقدمه در بحث حاضر به استقبال طرح مسئله آرنت در خصوص «چیستیِ اتوریته» می‌رویم. اما از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ