Tag: اتوریته و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن: (۷)

زهره روحی , May 26th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو «آیا جامعه شناسی علم است ؟ …» ، این پرسشی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ