Tag: احساس

نگاهی به واژه همدلی

فاطمه خضری , February 22nd, 2021


  انسان‌ها در زندگی روزمره با واژه‌ها و مفاهیم چگونه برخورد می‌کنند؟ آن‌ها ممکن است مفهوم واژه‌ها را تحت لفظی درک کنند و باوری ذات‌گرایانه برای درک مفاهیم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ