Tag: ادبیات کهن

نقد شعر در ادبیات فارسی

وب گاه , April 19th, 2021


در زبان نویسندگان و شاعران از گذشته تاکنون همراه با لطایفی از تذکره‌های فارسی (۱) کتاب‌های زیادی در نقد ادبی یا نقد و بررسی آثارِ برخی شعرا در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ