Tag: ارتباطات جمعی

گفتگو با ناصر فکوهی: فرهنگ و رسانه

, October 5th, 2020


فرهنگ در متداول ترین معنی خود مجموعه ای از تمامی توانایی های اکتسابی یک جامعه در طول تاریخ آن است که البته  تمام توانایی ها و شناخت های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ