Tag: اریک هابسبام

جهانی‌شدن و معانی جدید سنت؛ نگرشی انسان‌شناختی

والدمار کولیگوفسکی*  برگردان یوسف سرافراز چکیده: از آنجایی که مفهوم سنت در قلب اندیشه‌های معاصر انسان‌شناختی حضور دارد، مایلم در این مقاله برخی از مسائل سنت را در…