Tag: اسطوره،

تشرفِ تیرگانی در پلنگ درهِ ناهیدی

, July 4th, 2021


«در حومه کاشان کوهی هست که آب مانند عرق از آن می‌چکد ولی جریان نمی‌یابد و چون هر سال از روز تیر از ماه تیر باشد مردم در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ