Tag: اسکندر کبیر

صفه‌های مقدس (۲)

اصغر کریمی , May 26th, 2021


توضیح تصویر: بردِنشانده. نقش برجسته در پائین پلکان شمال غربی. بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ