Tag: اقتدار و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن: (۷)

زهره روحی , May 26th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو «آیا جامعه شناسی علم است ؟ …» ، این پرسشی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۶)

زهره روحی , May 19th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۲. آرنت و پرسش از اُتوریته (ادامه از قبل) لازم به گفتن نیست که آن‌چه آرنت (دانسته یا نادانسته) به استقبالش می‌رود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ