Tag: اقیانوسیه

مروری بر کتاب موسیقی و عزاداری

برخلاف تصور برخی پژوهشگرانِ علوم اجتماعی در ایران‌ــ که در یادداشت‌ها و سخنرانی‌ها‌ی‌شان منعکس می‌شودــ حوزه‌ی مطالعاتِ مرگ در ایران حوزه‌ای عمیقاً مطالعه‌نشده و جدید محسوب می‌شود. موسیقیِ…