Tag: الگوی پیشرفت

جایگاه هویت در تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ناصر فکوهی , August 20th, 2022


در مورد موضوع هویت، بخش از کار مربوط به تصویب اسناد و بخش دیگر در اجرای آنهاست. ایجاد سازوکارهایی که زمینه اجرایی شدن را تضمین کند، به اندازه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ