Tag: انسان شناسی زیستی

معرفی گروه انسان‌شناسی دانشگاه حاجت‌تپه آنکارا

, October 13th, 2020


گرایش غالب و چیره انسان‌شناسی در ترکیه به‌طور کلی، انسان‌شناسی زیستی است و بنابراین بیشتر گروه‌ها و دپارتمانهای انسان‌شناسی این کشور، در این شاخه فعالیت می‌کنند. دانشگاه حاجت‌تپه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ