Tag: انسان شناسی فضا

تقسیمات فضایی در شهر: با نگاهی به شهر تهران و محله کن

فائزه محبتی , May 2nd, 2021


تهران شهری است که در طول زمان بارها بازسازی و نوسازی شده است و بسیاری از بافت­های روستایی را در خود بلعیده است. مطالعات نوین در حوزه مطالعات…


→انسان‌شناسی و فرهنگ