Tag: انسان شناسی کاربردی

انسان‌شناسی کاربردی

ملیحه درگاهی , February 3rd, 2021


دانشگاه ایندیانا برگردان ملیحه درگاهی انسان شناسی کاربردی تعبیری است که به طور معمول توسط انسان شناسان برای توصیف فعالیت های تخصصی شان در برنامه هایی که دارند…


→انسان‌شناسی و فرهنگ