Tag: انقلابهای دموکراتیک

دموکراسی یا ظرفیت دموکراتیک

ناصر فکوهی , August 19th, 2020


دموکراسی یک شیوه حکمرانی است که مهم‌ترین مشخصه آن در حکومت بر اساس اراده «اکثریت» یک گروه جمعیتی در یک پهنه سرزمینی است. اینکه چنین جمعیت و پهنه‌ای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ