Tag: اولریش بک

ریسک و خطر و تحول مفهومی آن از منظر جامعه‌شناسی

حمید رزاقی , January 30th, 2021


در فرهنگ وبستر[۱] (۱۹۸۱) واژه ریسک[۲] به معنی در معرض خطر قرار گرفتن است. فرهنگ انگلیسی اکسفورد، ریسک را به منزله از دست دادن، احتمال از دست دادن،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

قرن ۲۱، جامعه ریسک و خطر

حمید رزاقی , January 16th, 2021


هر چند جهان مدرن و دنیای شهری شدۀ  امروز دست آوردهای فراوانی را برای بهبود زندگی و رفاه بشر به ارمغان آورده است، اما مولد و ایجاد کننده…


→انسان‌شناسی و فرهنگ