Tag: بازتابندگی

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۳)

ناصر فکوهی , February 7th, 2022


بازتابندگی سه سویه ابتدا به صورتی بسیار اختصاری بگوییم بازتابندگی در رویکرد انسان‌شناسی چیست و سپس موقعیت سه سویه مورد نظرمان را در «بحران» اشاره کنیم. آنچه عمدتا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بازتابندگی در اندیشه پیر بوردیو

یوسف سرافراز , September 26th, 2020


بازتابندگی، امروز، به بخش جدایی ناپذیر مباحث روش‌شناسی به ویژه در حوزه مردم‌نگاری تبدیل شده است. بازتابندگی آن‌چنان حضور پرقدرتی یافته که نمی‌توان مطالعه‌ی مردم‌نگارانه و انسان‌شناختی‌ای را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ