Tag: بانک جهانی

بانک جهانی و توسعه شهری

ملیحه درگاهی , January 20th, 2021


معرفی کتاب «بانک جهانی و توسعه ی شهری: از پروژه تا سیاست» بانک جهانی به عنوان یکی از قدرتمندترین نهادهای فراملی و چند جانبه از سال ۱۹۴۶ نقش…


→انسان‌شناسی و فرهنگ