Tag: برجهای دوقلو

معماری پس از یازدهم سپتامبر

آرش بصیرت , May 26th, 2020


معماری پس از یازدهم سپتامبر؛ فضای خالی، توده های منتظر و انقلاب های ناممکن پس از آن بامداد وحشتناک کشتار جمعی و ویرانی ساختمان ها در پی برخورد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ