Tag: بردنشانده

صفه‌های مقدس (۱۱)

اصغر کریمی , August 9th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی توضیح تصویر: معبد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۱۰)

اصغر کریمی , July 28th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی فصل دهم: مقدونی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ