Tag: برنامه ریزی

ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها

مهسا شیخان , May 25th, 2020


برگردان مهسا شیخان مقاله «ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها:آموزش عالی در آمریکا چگونه می‌تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامان‌دهی کند؟» نوشته پابلو ایلنز، جاناتان لا و همکاران…


→انسان‌شناسی و فرهنگ