Tag: بقای معماری

معماری آینده و فرم زایی فارغ از خاستگاه به مثابه روش

آرش بصیرت , May 19th, 2020


به جد می توان گفت که تحقق صنعتی شدن تجسد مدرنیته صنعتی و البته سوگیری انتقادی نسبت به پی ایندهای ان اغازی است بر ساخت کشتارگاهی توسط متفکرین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ